1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
2. ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH
3. CELE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
4. BEZPIECZEŃSTWO DANYCH OSOBOWYCH
5. OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH OSOBOWYCH
6. TWOJE PRAWA
1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez Naszych klientów

2. ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem danych osobowych jest Andrzej Szymacha prowadzący działalność gospodarczą pod firmą ZPH ASZ Andrzej Szymacha ze stałym miejscem prowadzenia działalności gospodarczej w ul. Nowina 7 , 32-051 Wielkie Drogi

3. CELE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Przetwarzamy Państwa dane osobowe, ponieważ (co jest zgodne z art. 6 ust. 1 lit. b RODO), jest to niezbędne do wykonania zawartej z Państwem umowy współpracy w tym do:

 • Zawarcia i realizacji łączącej nas umowy,
 • Realizacji obowiązków firmy ZPH ASZ Andrzej Szymacha przewidzianych prawem, dotyczących faktur i innych dokumentów księgowych,
 • Ochrony praw firmy ZPH ASZ Andrzej Szymacha zgodnie z przepisami prawa.
4. BEZPIECZEŃSTWO DANYCH OSOBOWYCH

Dokładamy wszelkich starań, aby utrzymywać świadczone przez nas usługi w sposób, który chroni informacje przed przypadkowym lub celowym ich zniszczeniem lub utratą.

5. OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH OSOBOWYCH
 • Państwa dane osobowe są przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu, dla którego przetwarzane są dane.
 • Okres przechowywania danych może być przedłużony w przypadku, gdy przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia lub dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami, a po tym okresie – w przypadku i zakresie wymaganym przez przepisy prawa.
 • Po upływie okresu przechowywania danych będą one trwale usunięte lub zanonimizowane.
6. TWOJE PRAWA

Zgodnie z art. 15-21 RODO przysługują Ci następujące uprawnienia z tytułu

 • przetwarzania Twoich danych osobowych:
 • prawo dostępu do informacji,
 • prawo dostępu do danych osobowych,
 • prawo do sprostowania danych osobowych,
 • prawo do usunięcia danych osobowych,
 • prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
 • prawo do przenoszenia danych,
 • prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
 • jeżeli sądzisz, że przetwarzanie danych osobowych narusza RODO.